25,649 Words » MoDecember 6, 2019
Word of the Day » Mo Jodi a
young » jèn
The young boy has a very quick mind.
Jèn gason an gen lespri li ouvè.
See Word of the Day Calendar » Gade Kalandriye Mo Jodi a

Vocabulary » Vokabilè


Beauty Products » Pwodui BoteBathroom » TwalètIn The Kitchen » Nan Kizin NanTransportation » Transpò

More » Plis

Phrasebook » Gid Konvèsasyon

Asking for Directions » Fason pou Mande Chemen

Telling Time » Kilè li ye

Courtesy and respect » Lizay ak respè

Likes and Dislikes » Sa w renmen ak sa w pa renmen
More » Plis

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun
Haitian Creole»
«
English
More » Plis

Dictionary » Diksyonè
Haitian Creole»
«
English
Recent » Dènye                                                          More » Plis


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a