25,234 Words » MoMay 23, 2019
Word of the Day » Mo Jodi a
ravish » fè dappiyanp
The bandits ravished the young girl.
Bandi yo fè dappiyanp sou jenn fi a.
See Word of the Day Calendar » Gade Kalandriye Mo Jodi a

Vocabulary » Vokabilè


Body Systems » Sistèm ak Aparèy Kò aHuman Organs » Ògàn Moun yoBody Parts » Pati nan Kò aBirds » Zwazo

More » Plis

Phrasebook » Gid Konvèsasyon

Asking for Directions » Fason pou Mande Chemen

Telling Time » Kilè li ye

Courtesy and respect » Lizay ak respè

Likes and Dislikes » Sa w renmen ak sa w pa renmen
More » Plis

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun
Haitian Creole»
«
English
More » Plis

Dictionary » Diksyonè
Haitian Creole»
«
English
Recent » Dènye                                                          More » Plis


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a